ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2565 23 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่องการวัดและประเมินผลปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 08 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 08 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกุง เรื่อง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 21 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (on site) 20 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2565 25 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่องรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน 18 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 1019 03 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่อง งดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม ของผู้เรียนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนปกติ 06 ส.ค. 64