ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
ภาคเรียนที่ 1/2562
 
ชั้น
จำนวนนักเรียน(คน) จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 8 4 12 1
อนุบาล 2 7 10 17 1
รวม 15 14 29 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 4 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 4 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 4 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 10 15 1
รวม 55 35 90 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 4 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 8 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 2 12 1
รวม 22 14 36 3
รวมทั้งสิ้น 92 63 155 11
 

ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
ภาคเรียนที่ 1/2561
 
ชั้น
จำนวนนักเรียน(คน) จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 7 10 17 1
อนุบาล 2 11 4 15 1
รวม 18 14 32 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 4 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 9 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 8 15 1
รวม 46 41 87 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 8 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 2 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 0 12 1
รวม 29 10 39 3
รวมทั้งสิ้น 93 65 158 11

ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
ภาคเรียนที่ 2/2560
 
ชั้น
จำนวนนักเรียน(คน) จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 10 4 14 1
อนุบาล 2 7 4 11 1
รวม 17 8 25 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 4 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 9 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 10 16 1
รวม 44 47 91 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 2 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 0 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 0 6 1
รวม 29 2 31 3
รวมทั้งสิ้น 90 57 147 11

ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
ภาคเรียนที่ 1/2560

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

10

4

14

1

อนุบาล 2

8

5

13

1

รวม

18

9

27

2

ประถมศึกษาปีที่ 1

6

6

12

1

ประถมศึกษาปีที่ 2

12

4

16

1

ประถมศึกษาปีที่ 3

8

10

18

1

ประถมศึกษาปีที่ 4

5

9

14

1

ประถมศึกษาปีที่ 5

5

9

14

1

ประถมศึกษาปีที่ 6

6

10

16

1

รวม

42

48

90

6

มัธยมศึกษาปีที่ 1

11

2

13

1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

12

0

12

1

มัธยมศึกษาปีที่ 3

6

0

6

1

รวม

29

2

31

3

รวมทั้งสิ้น

89

59

148

11

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 2/2559

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

10

5

15

1

อนุบาล 2

6

4

10

1

รวม

16

9

25

2

ประถมศึกษาปีที่ 1

12

6

18

1

ประถมศึกษาปีที่ 2

8

10

18

1

ประถมศึกษาปีที่ 3

5

9

14

1

ประถมศึกษาปีที่ 4

6

9

15

1

ประถมศึกษาปีที่ 5

6

11

17

1

ประถมศึกษาปีที่ 6

13

6

19

1

รวม

50

51

101

6

มัธยมศึกษาปีที่ 1

12

0

12

1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

6

0

6

1

มัธยมศึกษาปีที่ 3

5

9

14

1

รวม

23

9

32

3

รวมทั้งสิ้น

89

69

158

11

ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
 
 
ชั้น
จำนวนนักเรียน(คน) จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 6 4 10 1
อนุบาล 3 7 10 17 1
รวม 13 14 27 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 4 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 4 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 4 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 10 15 1
รวม 53 36 89 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 4 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 9 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 2 12 1
รวม 22 15 37 3
รวมทั้งสิ้น 88 65 153 11