คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวมนทิรา เจือสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสุมาลี มุดไธสง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2