กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอมรรัตน์ ปุริสังสันโต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสิริรัตน์ ดาราย้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวขวัญฤทัย ปัดไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอุ่นเรือน ลาธิโน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2