วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

          

   วิสัยทัศน์

          ภายในปี ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านโคกกุงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก้าวไกลสู่อาเซียน  นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บริหารจัดการที่ทันสมัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ครูและบุคลากรมืออาชีพ