กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวราพร ตั้งกุลธนวุฒิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปทิตตา บุตรวงษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3