ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                 โรงเรียนประชาบาลนี้  ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17  กันยายน  พ.ศ.  2477  ให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านคู 3  ( วัดสระบัว  บ้านโคกกุง )  โดยรัฐเป็นผู้ตั้ง  ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินประถมศึกษา  จัดการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ครั้งแรกแต่งตั้งนายล้วน  แซ่ตัน  ( สุวรรณรัตน์ )  วุฒิ ป. 3  เป็นครูใหญ่  นายลา  มั่งไธสง  ( กฤตเวทิน )  เป็นครูน้อย  มีเด็กมาเข้าเรียนวันแรกนี้  ชาย  30  คน  หญิง  17  คน  รวม  47  คน  ในการเปิดเรียนวันแรกได้ชักชวนราษฎรทำบุญ  คือ  วันที่  16  กันยายน  พ.ศ. 2477  เวลา  20.00  น.  นิมนต์พระสงฆ์  12  รูป  เจริญพระพุทธมนต์บนศาลาวัดที่เป็นสถานที่ตั้ง  รุ่งขึ้นวันที่  17  กันยายน  พ.ศ.  2477  เวลา 08.00 น.  ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระสงฆ์  12  รูป  เมื่อพระทำภัทกิจเสร็จแล้ว  ได้สวดชัยมงคลคาถาและประพรมน้ำพระพระพุทธมนต์แก่ครูและนักเรียน  ระหว่างพระสงฆ์ทำ  ภัทกิจอยู่นั้น  ข้าพเจ้าได้อ่านโอวาท  นายพันตำรวจโทพระกล้ากลางสมร  ข้าหลวงประจำจังหวัดบุรีรัมย์  ให้ราษฎรมาประชุมฟังกันทั่วมีผู้เข้าร่วมในวันประชุมวันทำบุญนี้ประมาณ  80  คน  เมื่อจบโอวาทข้าหลวงประจำจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว  ข้าพเจ้าได้ชี้แจงให้บิดามารดาและผู้ปกครองเด็กให้ส่งเด็กเข้าเรียนและคอยตักเตือนลูกหลานให้มาเรียนเสมอ นายแขก  แสงสุวรรณ ธรรมการอำเภอพุทไธสง            

           โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ  พอสรุปได้ดังนี้

           พ.ศ. 2512  ได้ย้ายจากศาลาวัดประทุมเมศ  ( วัดสระบัว )  มาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน  พื้นที่  25  ไร่  ทางทิศใต้ บ้านโคกกุง  มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการ  4  หมู่บ้าน  คือ  บ้านโคกกุง  บ้านหัวหนอง  บ้านโสกดินแดง  และบ้านโคกพะงาด  ได้ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนบ้านโคกกุง  ตั้งแต่วันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ.  2512  เป็นต้นมา

            พ.ศ.  2503  ใช้หลักสูตรประถมศึกษา  พุทะศักราช  2503

            พ.ศ.  2521  เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521

            พ.ศ.  2523  ครูใหญ่  คือ  นายประดิษฐ์  สิงห์ไธสง  เกษียณอายุราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้ง   นายแสวง  สุวรรณรัตน์  ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

            พ.ศ.  2527  โรงเรียนได้ปรับขยายตำแหน่งผู้บริหารจากตำแหน่ง  ครูใหญ่  เป็น  ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  โดย  นายแสวง  สุวรรณรัตน์  เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง

                      พ.ศ.  2533  เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  ( ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2533 )

            พ.ศ.  2539  โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปฏิรูปทางการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ

            พ.ศ.  2540  โรงเรียนได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนระดับอนุบาลศึกษา  3  ชั้น  คืออนุบาล 3  ปี  อนุบาล  1  และ  อนุบาล  2  ในปีเดียวกันนี้  โรงเรียนได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการข้าราชการครู  กระทรวงศึกษาธิการ  ให้ผู้บริหารโรงเรียนปรับปรุงตำแหน่งให้สูงขึ้นจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตามกฎ ก.ค.  ฉบับที่  13  พ.ศ.  2535  ข้อ 3 (3.1)  โรงเรียนที่อยู่บนพื้นที่กันดาร  โดยมีนายแสวง  สุวรรณรัตน์เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง

            พ.ศ.  2541  โรงเรียนได้ยุบอนุบาล 3 ปี  คงเหลือแต่ชั้นอนุบาล 1  และ  อนุบาล 2

            พ.ศ.  2544  ผู้บริหารสถานศึกษา  นายแสวง  สุวรรณรัตน์  เกษียณอายุราชการ  ตำแหน่งผู้อำนวยการได้ปรับลดลงเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ตาม กฎ ก.ค. ฉบับที่  13  พ.ศ.  2535  โรงเรียนในพื้นที่กันดาร  ( ส่งพร้อมหนังสือ  กค.  ที่ ศธ 1503/21563  ลงวันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ.  2535 )

       พ.ศ.  2545  ทางราชการได้แต่งตั้งย้าย  นายจำกัด  สิงห์ไธสง  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโคกกุง  ตั้งแต่วันที่  29  มีนาคม  พ.ศ.  2545 จนถึงวันที่  30  กันยายน  2550

       พ.ศ.  2550  ทางราชการได้แต่งตั้งย้าย  นายสนิท  พัดไธสง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2550 

       พ.ศ.  2553  นายสนิท  พัดไธสง  ได้เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดเมื่อวันที่  30

กันยายน  2553  และได้มอบหมายงานให้นายเชษฐา   พรมไธสง  ครูวิทยฐานะชำนาญการรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง

               พ.ศ.  2553   สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ได้มีคำสั่งที่ 415/2553   ลงวันที่ 25  พฤศจิกายน  2553  เรื่อง  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ย้าย       นายสมพร  แปไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง และได้เดินทางมารับมอบหมายงานเพื่อถือปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 14  ธันวาคม  2553 เป็นต้นไป

       ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอน  3  ระดับ  คือ

ระดับก่อนประถมศึกษา  ( อนุบาล 1 อนุบาล 2 )

ระดับประถมศึกษา  ( ประถมศึกษาปีที่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 )

ระดับมัธยมศึกษา  (มัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3