พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

  พันธกิจ
 

 1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กและผู้เรียนเป็นสำคัญ

 2. เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

 3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 4. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้

 5. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน

 6. ปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 7. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

 
 เป้าประสงค์ระดับองค์กร
 

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยเน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน