ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางกรุณา ยินดี
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.63 - 30 พ.ย.63
ชื่อ-นามสกุล : นายเชษฐา พรมไธสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ก.ค-ก.ย.2563
ชื่อ-นามสกุล : นางกรุณา ยินดี
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ก.พ. 63 - มิ.ย.63
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร แปไธสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553-2563
ชื่อ-นามสกุล : นายนายสนิท พัดไธสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 พ.ย.2550- 30 ก.ย. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายจำกัด สิงห์ไธสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 มี.ค.2545-30 ก.ย. 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2523 – 30 ก.ย.2544
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ สิงห์ไธสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2512 – 30 ก.ย. 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายล้วน แซ่ตัน(สุวรรณรัตน์)
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ก.ย.2477 – 30 ก.ย.2512