สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

  น้ำเงิน  -  แดง  ”

        สีน้ำเงิน  หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข

        สีแดง  หมายถึง  ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน