กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิ่นนภา อุทธา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปทิตตา บุตรวงษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3