กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ อาษานอก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6