คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน

  คุณธรรม  นำความรู้  สู่คุณภาพชีวิต