กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวขวัญฤทัย ปัดไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุ่นเรือน ลาธิโน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2