กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกรุณา ยินดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางอุทุมพร พรมไธสง
พนักงานราชการ

นางจรรยวรรธน์ ครองปัญญากวี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1