กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเพ็ญพร ลิไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางวราพร ตั้งกุลธนวุฒิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3