คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document O13คู่มือการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านโคกกุง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.73 KB
Adobe Acrobat Document O13.1คู่มือปฏิงานฝ่ายวิชาการปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 794.92 KB
Adobe Acrobat Document O13.2คู่มือบริหารงานงานฝ่ายบุคคลโรงเรียนบ้านโคกกุง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 268.15 KB
Adobe Acrobat Document O13.3คู่มือบริหารงานฝ่ายแผนและงบประมาณโรงเรียนบ้านโคกกุง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.71 KB
Adobe Acrobat Document O13.4คู่มือการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านโคกกุง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 484.25 KB